Костіна Тетяна Анатоліївна

Костіна Тетяна Анатоліївна Костіна Тетяна Анатоліївна Костіна Тетяна Анатоліївна Костіна Тетяна Анатоліївна Костіна Тетяна Анатоліївна

Кандидат хімічних наук, доцент

У 1989 р. з відзнакою закінчила Харківський фармацевтичний інститут (нині Національний фармацевтичний університет), спеціальність «Фармація» і продовжила  свою професійну діяльність на кафедрі аналітичної хімії на посаді асистента. В 1996 р.  захистила дисертацію на тему «Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних о-галогенбензойної та N-фенілантранілової кислот» (наукові  керівники – д-р фарм. наук, проф. Гайдукевич О.М. і канд. фіз.-мат. наук, доц. Тіманюк В.О.) і отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Вчене звання доцента кафедри аналітичної хімії отримала в 2001 р., з вересня 2020 р. працює доцентом кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

На кафедрі з 2002 р. виконує обов’язки завуча, відповідає за розробку навчально-методичного комплексу з дисципліни «Аналітична хімія» англійською мовою. Читає курс лекцій, провидить лабораторні і семінарські заняття з дисциплін «Аналітична хімія», «Основи хімічної метрології», «Фармакопейні методи аналізу» на очному і заочному відділеннях (українською, англійською і російською мовами). Співавтор навчальних посібників, методичних вказівок та практичних керівництв з аналітичної хімії (1994, 1998, 1999, 2002), «Конспекту лекцій з аналітичної хімії» (2002, 2005, 2011), довідників «Analytical chemistry: handbook» (2012).  «Аналитическая химия в схемах и таблицах» (2019р), посібників; «Analytical chemistry. Part I. Qualitative analysis»(2011, 2014); «Analytical chemistry. Part II. Quantitative analysis» (2010), «Analytical chemistry: collection of lectures on quantitative analysis»; «Аналітична хімія: якісний та кількісний аналіз: навчальний конспект лекцій»(2011); «Analytical chemistry. Tests collection» (2012); «Analytical chemistry. Register for in-class and out-of-class work. Р. I. Qualitative analysis»; «Analytical chemistry. Register for in-class and out-of-class work. Р. II. Quantitative analysis», (2019); підручника «Analytical chemistry: handbook» (2019). Має 3 патенти, співавтор більш ніж 80 наукових і навчально-методичних праць.

З 1996 по 2018 р. виконувала обов’язки відповідального секретаря «Журналу органічної та фармацевтичної хімії». Експерт фахової ради ліцензійного іспиту “Крок-1” (2011-2016). Член приймальної предметної комісії НФаУ. Має другу вищу освіту, у 2020р. отримала диплом магістра на факультеті іноземної філології Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю: Філологія (Мова та література (англійська)).

Print Friendly, PDF & Email