Колісник Сергій Вікторович

Сергій Вікторович – професор кафедри аналітичної хімії НФаУ, працює з 1988 року, кандидат хімічних наук (1992 р.), кандидатська дисертація «Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность сульфамоильных производных фенилантраниловой кислоты и акридина», доктор фармацевтичних наук (2012 р.), докторська дисертація “Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін-3-іліден)оцтових кислот”. Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 1 кандидата наук.

Читає курс лекцій з дисципліни “Аналітична хімія” для студентів факультету з підготовки іноземних громадян. Створює робочі програми та всі інші навчально-методичні матеріали для викладання дисципліни на цьому факультеті, є співавтором методичних рекомендацій, практичних керівництв, довідників, конспектів лекцій, посібників та підручників з аналітичної хімії на українській, англійській і російській мовах, проводить лабораторні заняття з аналітичної хімії, фармакопейних методів аналізу та основам хімічної метрології. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті, член апробаційної комісії ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. Член редакційної колегії журналу «Вісник фармації». Внесений до «Золотої книги пошани» НФаУ.

Print Friendly, PDF & Email