Баюрка Сергій Васильович

Баюрка Сергій Васильович Баюрка Сергій Васильович Баюрка Сергій Васильович Баюрка Сергій Васильович Баюрка Сергій Васильович

Доктор фармацевтичних наук, професор

У 1992 р. з відзнакою закінчив Харківський фармацевтичний інститут (нині Національний фармацевтичний університет), отримавши кваліфікацію провізора і продовжив свою професійну діяльність на кафедрі токсикологічної хімії на посаді старшого лаборанта (1992 р.), а потім, з цього ж року, асистента кафедри токсикологічної хімії (1992-1995, 1998-2002), доцента кафедри токсикологічної хімії (2002-2016), завідувача кафедри лікарської та аналітичної токсикології (2016-2020), професора кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології з вересня 2020 року.

У 1995-1998 роках навчався в аспірантурі та у 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Хіміко-токсикологічне дослідження фенікаберану» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, науковий керівник – проф. В. В. Болотов. У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, науковий консультант –  професор Г. П. Петюнін.

Науковий напрямок пов’язаний з розробкою методів хіміко-токсикологічного аналізу лікарських речовин антидепресивної дії. Є автором і співавтором понад 150 наукових праць, серед них: 64 статей у фахових наукових журналах України та фахових іноземних наукових виданнях, 4 патентів України, наукових методичних рекомендацій та інформаційних листів; автор та співавтор статей в Фармацевтичній енциклопедії (НФаУ, 2010).

Читає курс лекцій та проводить практичні заняття з дисципліни «Лікарська та аналітична токсикологія», «Промислова токсикологія», «Токсикологічна безпека лікарських засобів» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.

Співавтор понад 43 навчально-методичних видань, у тому числі підручників: “Analytical Toxicology” (2020), «Аналитическая токсикология» (2019), 13 навчальних посібників: «Промислова токсикологія» (2020), «Аналітична токсикологія» (2017), “Collection of Multiple Choice Questions on Toxicological Chemistry with answers and explanations” (2018), “Toxicological chemistry. Lecture course” (2011) та ін.

На кафедрі відповідає за розробку навчально-методичного комплексу з дисципліни «Токсикологічна безпека лікарських засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Print Friendly, PDF & Email