Гриценко Іван Семенович

Іван Семенович народився 1 грудня 1949 року в с. Тимченки Недригайлівського району Сумської області. Після закінчення восьмирічної школи у 1964 р. вступив на фельдшерське відділення Лебединського медичного училища. У 1968 р. був призваний до лав Радянської Армії та проходив службу в медико-санітарному батальйоні Групи радянських військ у Германії. По закінченню військової служби в 1970 р. вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1975 р. Під час навчання в інституті активно працював у студентському науковому товаристві під керівництвом доцента кафедри органічної хімії В.П. Черних. З 1975 по 1982 рік працював завідуючим Центральною районною аптекою №9 в селищі Велика Писарівка Сумської області.

У 1982 р. Іван Семенович вступає до очної аспірантури при кафедрі органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту. У 1985 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез, физико-химические исследования и биологическая активность производных аренсульфогидразидов янтарной кислоты» (наук. керівник – проф. Черних В.П.). Працював спочатку асистентом, потім – доцентом кафедри органічної хімії.

У 1992 р. Гриценко І.С. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез, превращения и биологическая активность производных гидразидов аренсульфокислот» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук, а в 1993 році йому було присуджено вчене звання професора. З 1992 р. працює на посаді професора кафедри органічної хімії, з 2002 р. – проректор з наукової роботи, з 2004 р. – завідувач кафедри медичної хімії, з червня 2005 р. по серпень 2014 р. – перший проректор НФаУ, з серпня 2014 р. по червень 2016 р. – завідувач кафедри медичної хімії, з червня 2016 по теперішній час – завідувач кафедри аналітичної хімії.

Наукова школа

 • Алфєрова Діана Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних” (2014).
 • Олексієнко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 2-R-4-метил-6-R ′ сульфонілхінолінів” (2012).
 • Зубков Вадим Олексійович, доктор фармацевтичних наук, “Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолонів і піролонів” (2013).
 • Цапко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність сульфопохідних 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів» (2010).
 • Подольський Ілля Миколайович, кандидат фармацевтичних наук, «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів» (2009).
 • Цапко Євген Олександрович, кандидат фармацевтичних наук, «Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N-антраноїлгідразиду (±)-камфорної кислоти» (2008).

Підручники

 • Аналитическая химия: учеб. пособие для студентов вузов / И.С. Гриценко, В.В. Болотов, С.В. Колесник (и др.); под общ. ред. И.С. Гриценко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: НФаУ; Оригинал, 2017. – 504 с. :ил.
 • Фармацевтический анализ: учебное пособие для студ. вузов/ П.А. Безуглый, В.А. Георгиянц, И.С. Гриценко [и др.]; под общ. ред. В.А.Георгиянц. – Х.: НФаУ; Оригинал, 2016. – 541 с.: ил.
 • Фармацевтична хiмiя : пiдруч. для студ. вищ. навч. зак. / П.О. Безуглий, I.С. Гриценко, I.В. Українець, С.Г. Таран, Н.Ю. Бевз, В.М. Леонова, Н.В. Гарна, В.О. Грудько, В.А. Гергiянц, З.Г. Єрьомiна, I.А. Сич, О.В. Горохова, Т.В. Алексєєва, О.В. Колiсник.− Вiнниця: НОВА КНИГА, 2008.- 560 с.
 • Черних, В.П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Б.С. Зіменковський, І.С. Гриценко; за заг. ред. В.П.Черних.– 2-ге вид., випр. і доп.- Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2008.− 752 с.
 • Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. І-II рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл з класами поглибленого вивчення хімії / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Н.М. Єлісєєва; За ред. В. П. Черних.− X.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004.− 464 с.: іл.

Навчальні посібники

 • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І. С. Гриценко, та ін.; за заг. ред. В.А. Георгіянц. – Х.: Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 • Общий практикум по органической химии: Учеб. пособ. для студ. вузов III-IV уровней аккредитации / В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, 3.И. Коваленко; Под общ. ред. В. П. Черных.− X.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002.− 592 с.: ил.

Методичні рекомендації

 • Аналітична хімія в питаннях та відповідях: метод. рек. для аудит. та позааудит. роботи здобув. вищої освіти / І.С. Гриценко, К. В. Динник, С.В. Колісник та інш. – Харків :НФаУ, 2017. – 84 с.
 • Аналитическая химия в вопросах и ответах: метод. рек. для аудит. и внеудит. работы студ. высших учеб. завед. / И.С. Гриценко, Е.В. Дынник, С.В. Колесник – Харьков: НФаУ, 2017. – 80 с.
 • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації: методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, В.В. Друговіна та ін. –Х.: НФаУ, 2015. -23 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина I: “Загальна фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Органічні лікарські речовини аліфатичного ряду.” / Гриценко І.С., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г., Сич І.А. / НфаУ, 2015. Сайт центру дистанційних технологій навчання. 64 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина III: “Лікарські речовини природного походження з групи: алкалоїдів, вуглеводів, глікозидів, вітамінів.” / Гриценко І.С., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г., Каменецька О.Л., Сич І.А. / НфаУ, 2015. Сайт центру дистанційних технологій навчання. 82 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть I: “Общая фармацевтическая химия. Лекарственные вещества неорганической природы. Органические лекарственные вещества алифатического ряда.” / Гриценко И.С., Таран С.Г., Ерёмина З.Г., Сыч И.А. / НфаУ, 2015. Сайт центра дистанционных технологий обучения. 63 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть III: “Лекарственные вещества природного происхождения из группы: алкалоидов, углеводов, гликозидов, витаминов.” / Гриценко И.С., Таран С.Г., Ерёмина З.Г., Каменецкая О.Л., Сыч И.А. / НфаУ, 2015.Сайт центра дистанционных технологий обучения. 83 с.
 • Збірник тестів з фармацевтичної хімії: Навчальний посібних для студентів навч. закладів. / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц та ін. / – Харків, НФаУ, 2014. – 304 с.
 • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: Тексти лекцій для студ. V курсу спец. «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, О.М. Сергієнко, Н.П. Кобзар та ін.– Х.: вид-во НфаУ, 2012. – 84 с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии (для студентов заочного факультета специальности 7.110203 – «Технология парфюмерно-косметических средств») / И.С. Гриценко, В.В. Друговина, С.Г. Таран и др. – Х, 2009.
 • «Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком. для студ. V курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, А.П. Мильнікова та ін. – Х.: Вид-во НфаУ, 2008. – 52 с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии для студентов заочного отделения фармацевтического факультета (срок 5,5 лет) / Гриценко І.С., Таран С.Г., Еремина З.Г. и др. — Х.: НфаУ, 2007. – 66 с.
 • Гриценко І.С., Таран С.Г., Перехода Л.О. Робоча програма з медичної хімії (за вимогами кредитно-модульної системи) для спеціальності 7.110206 – „Клінічна фармація”, денна форма навчання / Протокол ЦМК №6 від 19.06.2007.
 • Моніторинг якості навчання в Національному фармацевтичному університеті / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Л.Г. Кайдалова, Л.М. Вінник, Н.М. Городинська, Л.Г. Буданова // Методичні рекомендації. – Х., вид-во НФаУ, 2007. – 24 с.
 • Моніторинг якості фармацевтичної освіти за 2001-2006 роки. – Методичні рекомендації / Черних В.П., Гриценко І.С., Кайдалова Л.Г., Гуданова Л.Г. – Х., вид-во НфаУ, 2007. – 16 с.

Статті у фахових наукових журналах України

 • Взаимодействие перспективного антидепрессанта с ноотропными свойствами 2-метил-3-фениламинометилхинолин-4-она с веществами, возбуждающими и угнетающими ЦНС / И.Н. Подольский, С.Ю. Штрыголь, В.А. Зубков, И.С. Гриценко // Медицинский вестник Юга России. – 2014. – № 1. – С. 80-84.
 • Подольський І.М. Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону на фази пам’яті / І.М. Подольський, С.Ю. Штриголь, І.С. Гриценко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 104-107.
 • Синтез та антимікробна активність сульфаніламідопохідних 2,4,6‑тризаміщених хінолінів / І.С. Гриценко, Т.О. Олексієнко, Т.О. Цапко, Є.О. Цапко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – №1 (8). – C. 31-35.
 • 2-Метил-3-фениламинометилхинолин-4-он – потенциальный антидепрессант с ноотропными свойствами / С.Ю. Штрыголь, В.А. Зубков, И.Н. Подольский, И.С. Гриценко // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75, № 4. – С. 7-9.
 • Новые сульфонамидные производые хинолин-2-она как аналоги тиазидных диуретиков / В. А. Зубков, Т. А. Цапко, И. С. Гриценко, А. Л. Загайко, Л. В. Галузинская // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2012. – № 10.
 • Гриценко І. С. Синтез біологічно активних речовин з протимікробною активністю в ряду 4-метил-2-хлорхінолін-6-алкілсульфамідів / І. С. Гриценко, Т. О. Олексієнко, В. О. Зубков, Т. О. Цапко // Вісник фармації. – 2011. – № 2(66). – C. 24-28.
 • Зручний спосіб одержання 3-(2-метил-4-oксо-1,4-дигідрохінолін-3-іл)пропанових кислот / В. О. Зубков, Т. О. Цапко, І. С. Гриценко, Н. І. Рущак // ЖОФХ. – 2011. – № 4(36). – C. 38-41.
 • Вплив похідних 3-амінометил-2-метилхінолін-4-ону на рівень моноамінів у головному мозку мишей / С.Ю. Штриголь, В.О. Зубков, І.М. Подольський, І.С. Гриценко // Вісник фармації. – 2011. – №1 (65). – С. 62-65.
 • Синтез ариламидов 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-6-сульфонилуксусной кислоты и их влияние на систему свертывания крови / В. А. Зубков, Т. А. Цапко, И. С. Гриценко, Л. Н. Малоштан // «Известия Академии наук. Серия химическая». – 2010. – №12. – С. 2272-2275.
 • Скринінгові дослідження 3-амінометил-2-метилхінолін-4-онів як потенційних психотропних засобів / С.Ю. Штриголь, В.О. Зубков, І.С. Гриценко, І.М. Подольський, О.В. Шатілов // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 35-38.
 • Пошук нейротропно активних речовин у ряду 2-(2,8-диметилхінолін-4-ілоксі)ацетамідів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, І.М. Подольський, Б.А. Самура, В.О. Ніколаєв // Вісник фармації. – 2010. – №2 (62). – С. 26-29.
 • Дослідження анальгетичної активності амідів 2-метилхінолін-4-ілоксиоцтових кислот / Б.А. Самура, В.О. Ніколаєв, В.О. Зубков, І.М. Подольський, І.С. Гриценко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Вип. ХХІІІ, № 1. – С. 76-78.
 • Синтез, фізико-хімічні властивості та антимікробна активність нових 4-ариламіно-2-метилхінолінів / І.С. Гриценко, В.О. Зубков, І.М. Подольський // Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 70-75.
 • Синтез та вивчення антимікробних властивостей 6-алкілсульфамідів 4-метилхінолін-2-онів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, Т.О. Цапко // Фарм. часопис. – 2009. – № 2. – С. 6-10.
 • Спрямований пошук нових діуретичних засобів в ряду 4-метил-7-хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфамідів / Т. О. Цапко, І. С. Гриценко, В. О. Зубков, Л. М. Вороніна, Л. В. Галузінська // Вісник фармації. – 2009. – № 3. – С. 7-10.
 • Синтез та деякі особливості реакційної здатності 6-алкілсульфоніл-4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів // В. О. Зубков, І. С. Гриценко, Т. О. Цапко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2009. – Т. 7, вип. 3(27). – С. 30-34.
 • Синтез, фізико-хімічні та мікробіологічні властивості 3-алкілпохідних 2-метилхінолін-4-онів / І.М. Подольський, І.С. Гриценко, В.О. Зубков, М.М. Велика, Л.Ф. Силаєва // Вісник фармації. – 2008. – №3 (55). – С. 4-8.
 • Алкилирование 2-метилхинолин-4-онов амидами хлоруксусной кислоты / В.А. Зубков, И.С. Гриценко, И.Н. Подольский, Е.А. Таран // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т. 6, № 3 (23). – С. 48-52.
 • Синтез і антимікробна активність 2-метил-4-хлорхінолінів та 2-метилхінолін-4-тіонів / І.С. Гриценко, В.О. Зубков, І.М. Подольський, К.А. Таран // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4. – С. 10-14.
 • Синтез та антимікробна активність 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-арилсульфамідів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, Т.О. Цапко, О.Г. Гейдеріх // ЖОФХ. – 2008. – Т.6, вип. 3(23). – С. 39-43.

Викладання дисциплін. Аналітична хімія, аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, техніка лабораторних робіт, основи хімічної метрології, фармакопейні методи аналізу, сучасна аналітична лабораторна практика.

Хобі. Ландшафтний дизайн на присадибній ділянці.

Print Friendly, PDF & Email