Гриценко Іван Семенович

Гриценко Іван Семенович Гриценко Іван Семенович Гриценко Іван Семенович Гриценко Іван Семенович Гриценко Іван Семенович

Доктор хімічних наук, професор

Іван Семенович народився 1 грудня 1949 року в с. Тимченки Недригайлівського району Сумської області. Після закінчення восьмирічної школи у 1964 р. вступив на фельдшерське відділення Лебединського медичного училища. У 1968 р. був призваний до лав Радянської Армії та проходив службу в медико-санітарному батальйоні Групи радянських військ у Германії. По закінченню військової служби в 1970 р. вступив до Харківського фармацевтичного інституту, який закінчив з відзнакою в 1975 р. Під час навчання в інституті активно працював у студентському науковому товаристві під керівництвом доцента кафедри органічної хімії В.П. Черних. З 1975 по 1982 рік працював завідуючим Центральною районною аптекою №9 в селищі Велика Писарівка Сумської області.

У 1982 р. Іван Семенович вступає до очної аспірантури при кафедрі органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту. У 1985 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук на тему «Синтез, физико-химические исследования и биологическая активность производных аренсульфогидразидов янтарной кислоты» (наук. керівник – проф. Черних В.П.). Працював спочатку асистентом, потім – доцентом кафедри органічної хімії.

У 1992 р. Гриценко І.С. захистив докторську дисертацію на тему «Синтез, превращения и биологическая активность производных гидразидов аренсульфокислот» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук, а в 1993 році йому було присуджено вчене звання професора. З 1992 р. працює на посаді професора кафедри органічної хімії, з 2002 р. – проректор з наукової роботи, з 2004 р. – завідувач кафедри медичної хімії, з червня 2005 р. по серпень 2014 р. – перший проректор НФаУ, з серпня 2014 р. по червень 2016 р. – завідувач кафедри медичної хімії, з червня 2016 по серпень 2020 р. – завідувач кафедри аналітичної хімії, з вересня 2020 р. – професор кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

Наукова школа

 • Алфєрова Діана Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, “Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості дибромзаміщених орто-хлорбензойної, N-R-антранілових кислот та їх похідних” (2014).
 • Олексієнко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, “Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 2-R-4-метил-6-R ′ сульфонілхінолінів” (2012).
 • Зубков Вадим Олексійович, доктор фармацевтичних наук, “Синтез, властивості та біологічна активність похідних хінолонів і піролонів” (2013).
 • Цапко Тетяна Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, «Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність сульфопохідних 4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів» (2010).
 • Подольський Ілля Миколайович, кандидат фармацевтичних наук, «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів» (2009).
 • Цапко Євген Олександрович, кандидат фармацевтичних наук, «Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N-антраноїлгідразиду (±)-камфорної кислоти» (2008).

Підручники

 • Аналитическая химия: учеб. пособие для студентов вузов / И.С. Гриценко, В.В. Болотов, С.В. Колесник (и др.); под общ. ред. И.С. Гриценко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Х.: НФаУ; Оригинал, 2017. – 504 с. :ил.
 • Фармацевтический анализ: учебное пособие для студ. вузов/ П.А. Безуглый, В.А. Георгиянц, И.С. Гриценко [и др.]; под общ. ред. В.А.Георгиянц. – Х.: НФаУ; Оригинал, 2016. – 541 с.: ил.
 • Фармацевтична хiмiя : пiдруч. для студ. вищ. навч. зак. / П.О. Безуглий, I.С. Гриценко, I.В. Українець, С.Г. Таран, Н.Ю. Бевз, В.М. Леонова, Н.В. Гарна, В.О. Грудько, В.А. Гергiянц, З.Г. Єрьомiна, I.А. Сич, О.В. Горохова, Т.В. Алексєєва, О.В. Колiсник.− Вiнниця: НОВА КНИГА, 2008.- 560 с.
 • Черних, В.П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Б.С. Зіменковський, І.С. Гриценко; за заг. ред. В.П.Черних.– 2-ге вид., випр. і доп.- Х.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2008.− 752 с.
 • Органічна хімія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. І-II рівнів акредитації та учнів загальноосвітніх шкіл з класами поглибленого вивчення хімії / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Н.М. Єлісєєва; За ред. В. П. Черних.− X.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2004.− 464 с.: іл.

Навчальні посібники

 • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.О. Безуглий, В.А. Георгіянц, І. С. Гриценко, та ін.; за заг. ред. В.А. Георгіянц. – Х.: Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
 • Общий практикум по органической химии: Учеб. пособ. для студ. вузов III-IV уровней аккредитации / В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, 3.И. Коваленко; Под общ. ред. В. П. Черных.− X.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002.− 592 с.: ил.

Методичні рекомендації

 • Аналітична хімія в питаннях та відповідях: метод. рек. для аудит. та позааудит. роботи здобув. вищої освіти / І.С. Гриценко, К. В. Динник, С.В. Колісник та інш. – Харків :НФаУ, 2017. – 84 с.
 • Аналитическая химия в вопросах и ответах: метод. рек. для аудит. и внеудит. работы студ. высших учеб. завед. / И.С. Гриценко, Е.В. Дынник, С.В. Колесник – Харьков: НФаУ, 2017. – 80 с.
 • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації: методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / І.С. Гриценко, С.Г. Таран, В.В. Друговіна та ін. –Х.: НФаУ, 2015. -23 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина I: “Загальна фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Органічні лікарські речовини аліфатичного ряду.” / Гриценко І.С., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г., Сич І.А. / НфаУ, 2015. Сайт центру дистанційних технологій навчання. 64 с.
 • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина III: “Лікарські речовини природного походження з групи: алкалоїдів, вуглеводів, глікозидів, вітамінів.” / Гриценко І.С., Таран С.Г., Єрьоміна З.Г., Каменецька О.Л., Сич І.А. / НфаУ, 2015. Сайт центру дистанційних технологій навчання. 82 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть I: “Общая фармацевтическая химия. Лекарственные вещества неорганической природы. Органические лекарственные вещества алифатического ряда.” / Гриценко И.С., Таран С.Г., Ерёмина З.Г., Сыч И.А. / НфаУ, 2015. Сайт центра дистанционных технологий обучения. 63 с.
 • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть III: “Лекарственные вещества природного происхождения из группы: алкалоидов, углеводов, гликозидов, витаминов.” / Гриценко И.С., Таран С.Г., Ерёмина З.Г., Каменецкая О.Л., Сыч И.А. / НфаУ, 2015.Сайт центра дистанционных технологий обучения. 83 с.
 • Збірник тестів з фармацевтичної хімії: Навчальний посібних для студентів навч. закладів. / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, В.А. Георгіянц та ін. / – Харків, НФаУ, 2014. – 304 с.
 • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: Тексти лекцій для студ. V курсу спец. «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, О.М. Сергієнко, Н.П. Кобзар та ін.– Х.: вид-во НфаУ, 2012. – 84 с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии (для студентов заочного факультета специальности 7.110203 – «Технология парфюмерно-косметических средств») / И.С. Гриценко, В.В. Друговина, С.Г. Таран и др. – Х, 2009.
 • «Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком. для студ. V курсу спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, А.П. Мильнікова та ін. – Х.: Вид-во НфаУ, 2008. – 52 с.
 • Программа, методические рекомендации и контрольные задания по фармацевтической химии для студентов заочного отделения фармацевтического факультета (срок 5,5 лет) / Гриценко І.С., Таран С.Г., Еремина З.Г. и др. — Х.: НфаУ, 2007. – 66 с.
 • Гриценко І.С., Таран С.Г., Перехода Л.О. Робоча програма з медичної хімії (за вимогами кредитно-модульної системи) для спеціальності 7.110206 – „Клінічна фармація”, денна форма навчання / Протокол ЦМК №6 від 19.06.2007.
 • Моніторинг якості навчання в Національному фармацевтичному університеті / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Л.Г. Кайдалова, Л.М. Вінник, Н.М. Городинська, Л.Г. Буданова // Методичні рекомендації. – Х., вид-во НФаУ, 2007. – 24 с.
 • Моніторинг якості фармацевтичної освіти за 2001-2006 роки. – Методичні рекомендації / Черних В.П., Гриценко І.С., Кайдалова Л.Г., Гуданова Л.Г. – Х., вид-во НфаУ, 2007. – 16 с.

Статті у фахових наукових журналах України

 • Взаимодействие перспективного антидепрессанта с ноотропными свойствами 2-метил-3-фениламинометилхинолин-4-она с веществами, возбуждающими и угнетающими ЦНС / И.Н. Подольский, С.Ю. Штрыголь, В.А. Зубков, И.С. Гриценко // Медицинский вестник Юга России. – 2014. – № 1. – С. 80-84.
 • Подольський І.М. Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону на фази пам’яті / І.М. Подольський, С.Ю. Штриголь, І.С. Гриценко // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 104-107.
 • Синтез та антимікробна активність сульфаніламідопохідних 2,4,6‑тризаміщених хінолінів / І.С. Гриценко, Т.О. Олексієнко, Т.О. Цапко, Є.О. Цапко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – №1 (8). – C. 31-35.
 • 2-Метил-3-фениламинометилхинолин-4-он – потенциальный антидепрессант с ноотропными свойствами / С.Ю. Штрыголь, В.А. Зубков, И.Н. Подольский, И.С. Гриценко // Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75, № 4. – С. 7-9.
 • Новые сульфонамидные производые хинолин-2-она как аналоги тиазидных диуретиков / В. А. Зубков, Т. А. Цапко, И. С. Гриценко, А. Л. Загайко, Л. В. Галузинская // Известия Академии наук. Серия химическая. – 2012. – № 10.
 • Гриценко І. С. Синтез біологічно активних речовин з протимікробною активністю в ряду 4-метил-2-хлорхінолін-6-алкілсульфамідів / І. С. Гриценко, Т. О. Олексієнко, В. О. Зубков, Т. О. Цапко // Вісник фармації. – 2011. – № 2(66). – C. 24-28.
 • Зручний спосіб одержання 3-(2-метил-4-oксо-1,4-дигідрохінолін-3-іл)пропанових кислот / В. О. Зубков, Т. О. Цапко, І. С. Гриценко, Н. І. Рущак // ЖОФХ. – 2011. – № 4(36). – C. 38-41.
 • Вплив похідних 3-амінометил-2-метилхінолін-4-ону на рівень моноамінів у головному мозку мишей / С.Ю. Штриголь, В.О. Зубков, І.М. Подольський, І.С. Гриценко // Вісник фармації. – 2011. – №1 (65). – С. 62-65.
 • Синтез ариламидов 4-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-6-сульфонилуксусной кислоты и их влияние на систему свертывания крови / В. А. Зубков, Т. А. Цапко, И. С. Гриценко, Л. Н. Малоштан // «Известия Академии наук. Серия химическая». – 2010. – №12. – С. 2272-2275.
 • Скринінгові дослідження 3-амінометил-2-метилхінолін-4-онів як потенційних психотропних засобів / С.Ю. Штриголь, В.О. Зубков, І.С. Гриценко, І.М. Подольський, О.В. Шатілов // Клінічна фармація. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 35-38.
 • Пошук нейротропно активних речовин у ряду 2-(2,8-диметилхінолін-4-ілоксі)ацетамідів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, І.М. Подольський, Б.А. Самура, В.О. Ніколаєв // Вісник фармації. – 2010. – №2 (62). – С. 26-29.
 • Дослідження анальгетичної активності амідів 2-метилхінолін-4-ілоксиоцтових кислот / Б.А. Самура, В.О. Ніколаєв, В.О. Зубков, І.М. Подольський, І.С. Гриценко // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2010. – Вип. ХХІІІ, № 1. – С. 76-78.
 • Синтез, фізико-хімічні властивості та антимікробна активність нових 4-ариламіно-2-метилхінолінів / І.С. Гриценко, В.О. Зубков, І.М. Подольський // Фармацевтичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 70-75.
 • Синтез та вивчення антимікробних властивостей 6-алкілсульфамідів 4-метилхінолін-2-онів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, Т.О. Цапко // Фарм. часопис. – 2009. – № 2. – С. 6-10.
 • Спрямований пошук нових діуретичних засобів в ряду 4-метил-7-хлор-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-сульфамідів / Т. О. Цапко, І. С. Гриценко, В. О. Зубков, Л. М. Вороніна, Л. В. Галузінська // Вісник фармації. – 2009. – № 3. – С. 7-10.
 • Синтез та деякі особливості реакційної здатності 6-алкілсульфоніл-4-метил-1,2-дигідрохінолін-2-онів // В. О. Зубков, І. С. Гриценко, Т. О. Цапко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2009. – Т. 7, вип. 3(27). – С. 30-34.
 • Синтез, фізико-хімічні та мікробіологічні властивості 3-алкілпохідних 2-метилхінолін-4-онів / І.М. Подольський, І.С. Гриценко, В.О. Зубков, М.М. Велика, Л.Ф. Силаєва // Вісник фармації. – 2008. – №3 (55). – С. 4-8.
 • Алкилирование 2-метилхинолин-4-онов амидами хлоруксусной кислоты / В.А. Зубков, И.С. Гриценко, И.Н. Подольский, Е.А. Таран // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2008. – Т. 6, № 3 (23). – С. 48-52.
 • Синтез і антимікробна активність 2-метил-4-хлорхінолінів та 2-метилхінолін-4-тіонів / І.С. Гриценко, В.О. Зубков, І.М. Подольський, К.А. Таран // Фармацевтичний часопис. – 2008. – № 4. – С. 10-14.
 • Синтез та антимікробна активність 4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-6-арилсульфамідів / В.О. Зубков, І.С. Гриценко, Т.О. Цапко, О.Г. Гейдеріх // ЖОФХ. – 2008. – Т.6, вип. 3(23). – С. 39-43.

Викладання дисциплін: «Аналітична хімія», «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу», «Техніка лабораторних робіт», «Основи хімічної метрології», «Фармакопейні методи аналізу», «Сучасна аналітична лабораторна практика».

Хобі. Ландшафтний дизайн на присадибній ділянці.

Print Friendly, PDF & Email